Disclaimer

Deze website is eigendom van SAEY NV.

Contactgegevens en maatschappelijke zetel:

SAEY NV
Industrielaan 4
8501 KORTRIJK- HEULE

Telefoon: +32 56 35 42 42
E-mail: info@saey.com

Ondernemingsnummer: BE0448.146.433

RPR - RPM Kortrijk


I. Algemeen
 

Welkom op de website van SAEY NV en SAEY SARL (hierna genoemd “SAEY”): https://www.saeysteel.com (hierna aangeduid als “Website”). Gelieve de volgende basisregels die uw gebruik van de Website beheersen te bekijken (hierna aangeduid als het “Document”) en dit alvorens u gebruik maakt van deze Website op welke wijze dan ook. Gelieve er rekening mee te houden dat elke keer dat u gebruik maakt van de Website, de laatste versie van dit Document uw gebruik zal beheersen en dus impliceert dat u akkoord gaat. Indien u niet akkoord gaat met een bepaling van dit Document of u ondervindt hinder bij het lezen ervan, vraagt SAEY u vriendelijk om haar te contacteren en in tussentijd ieder gebruik van deze Website te staken.

De inhoud van deze Website kan wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en creëert, specificeert, wijzigt of vervangt geen nieuwe of voorafgaande contractuele verbintenissen, die schriftelijk overeengekomen zijn tussen SAEY en de bezoeker. Elke wijziging zal aangekondigd worden op de Website en/of via e-mail en de nieuwe disclaimer zal in werking treden dertig (30) dagen na de aankondiging. 


II. Aard van de aangeboden informatie

 

De informatie die beschikbaar is op deze Website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies worden beschouwd. Deze Website en alle inhoud van deze Website wordt beschikbaar gesteld op een “zoals het is” basis en zonder dat er garanties geleverd worden. Het gebruik van de Website en van de erin opgenomen informatie gebeurt dan ook uitsluitend op eigen risico. 


III. Aansprakelijkheden

 

SAEY levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze Website zo volledig, correct, nauwkeurig en bijgewerkt als mogelijk is. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal SAEY proberen dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, verzoekt SAEY u haar te contacteren (zie contactgegevens onderaan dit Document).
SAEY spant zich in om de Website met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken, veroorzaakt door technische fouten, zoveel als mogelijk te beperken. SAEY kan evenwel de mogelijkheid niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet-toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan SAEY u dan ook geen ononderbroken toegang garanderen.
SAEY kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
SAEY aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verklaringen gedaan of gepubliceerd door derden en heeft geen enkele verplichting om onjuiste gegevens, informatie, conclusies of adviezen gepubliceerd door derden met betrekking tot deze of iedere andere informatiebron verstrekt door SAEY.
Echter, niets in dit Document sluit SAEY haar aansprakelijkheid uit voor opzet of bedrog. 


IV. Links naar websites van derde partijen

 

Deze Website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover SAEY geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent. SAEY kan geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan. 


V. Intellectuele eigendom


De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan SAEY of rechthoudende derden en mogen slechts gereproduceerd of meegedeeld worden aan het publiek na de uitdrukkelijke, voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van SAEY.
De naam en het logo van SAEY en de producten en eventuele diensten door haar aangeboden, zijn merken en handelsnamen beschermd door nationaal recht. Deze Website is onderworpen aan het Belgische recht en de auteursrechten dienaangaande behoren toe aan SAEY. 


VI. Bescherming van de persoonsgegevens

 

De verwerking van persoonsgegevens van de bezoekers van de Website zal steeds plaatsvinden conform de bepalingen, zoals opgenomen in de privacy verklaring van SAEY. In kader van deze verwerking zal SAEY optreden als verantwoordelijke voor de verwerking. De privacy verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die SAEY verzamelt, alsook over de wijze waarop SAEY deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. SAEY’s privacy verklaring is raadpleegbaar op de website en dient in samenhang met dit Document te worden gelezen. 


VII. Toepasselijk recht en rechtbank

Dit Document is onderworpen aan, en alle geschillen dienaangaande dienen beslecht te worden in overeenstemming met het Belgische recht. Elk geschil aangaande het bestaan of de toepassing van dit Document en de interpretatie of uitvoering ervan valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar SAEY haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij de wet dwingend een andere rechtbank voorschrijft. 


VIII. Divers

 

Indien enige bepaling van dit Document wordt beschouwd als onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar is, zal deze bepaling los staan van de rest van dit Document en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen. 


IX. Contact

 

Indien u nog verdere informatie wenst of wenst opmerkingen te maken, gelieve SAEY dan te contacteren op: 

Via email: dpo@saey.com

Via de post: 

  • SAEY NV, Industrielaan 4, 8501 Kortrijk-Heule (België)
  • SAEY SARL, Boulevard de la liberté 130, F59000 Lille (Frankrijk)